ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ

ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠦᠣᠷᠰᠦᠩᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠦᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃


ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ

ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠤᠢ

ᠦᠨᠢᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠨᠢ

ᠦᠩ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠃

ᠪᠣᠱᠤᠤᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠣᠮᠤᠭ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ

ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠠᠨᠢᠷᠳᠤᠳᠠᠭ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ

ᠣᠯᠠᠷᠢᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠃

ᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠪᠣᠷᠠᠮᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠵᠢᠠᠷ

ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠨᠢ

ᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ

ᠠᠯᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠨᠢ

ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠠᠯᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠳᠤ

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ

ᠨᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

ᠨᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠴᠢ ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ

ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ

ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠤ

ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠪᠣᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠡ᠁


2005.11.13


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠤᠭᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1294
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ