ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

    1. ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ

       ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

           (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ)

    2. ᠢᠰᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠷ

       ᠢᠨᠠᠩ ᠳᠢᠨᠠᠩ

           (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ)

    3. ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

       ᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠳᠤᠪᠣᠯᠠᠭ

           (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠳᠡᠭᠡᠷᠢ)

    4. ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

       ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠤᠷ᠎ᠠ

           (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ)

    5. ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ

       ᠤᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠲᠡᠶ

           (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠦᠨᠢ)

    6. ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

       ᠭᠡᠳᠡᠩ ᠭᠦᠲᠤᠩ

           (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ)

    7. ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ

       ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠎ᠠ

           (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ)

    8. ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ

       ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠ

           (ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠡᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ)

    9. ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ

       ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ  

           (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ)

    10. ᠪᠢ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠢ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷ

        ᠪᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ

           (ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦ)

    11. ᠪᠣᠰᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠨ

        ᠪᠣᠷᠤ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠦᠨᠦᠨ᠎ᠡ  

           (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ)

    12. ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ

        ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

           (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ)

    13. ᠠᠪᠣ ᠭᠦᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

        ᠠᠴᠢ ᠭᠦᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

        ᠵᠢᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

        ᠵᠢᠭ᠍ᠵᠡᠪ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

            (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ)

    14. ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ

        ᠡᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ  

            (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ)

     15. ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

         ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠳᠠᠢ

         ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ

         ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠠᠢ

             (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ)

     16. ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ

         ᠰᠠᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ

             (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ)


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠵᠡᠪ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4530
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06