ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠯ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠮᠵᠢᠳᠠᠢ

ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ

ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ


ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠮᠵᠢᠳᠠᠢ

ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠢ

ᠡᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ

ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠢᠯᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠰᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠳᠤᠬᠤᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1523
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ