ᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ

ᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠁

ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ

ᠴᠢᠨᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠢ

ᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ

ᠴᠢᠨᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠴᠣᠢ᠌ᠯᠬᠤᠢ


ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠁

ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠬᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠁

ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠭᠦᠢ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠁

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠰᠤᠯᠵᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠢ

ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠁

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠯᠠᠬᠤᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠰᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1288
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁