ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠢ ᠴᠡᠴᠭ᠌

ᠵᠤᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠵᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠮ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠥᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠪᠡ

ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠥᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠦᠰ

ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠨᠦᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠᠯᠳᠤ ᠵᠥᠭᠡᠢ᠌ᠤᠨ

ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ

ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠪᠠ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠮᠦᠰᠤ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠪᠠ

ᠵᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ

ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠵᠤ ᠤᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠠᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ

ᠵᠢᠪᠭᠡᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1776
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ