ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ

   ᠭᠦᠢ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ

   ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ

   ᠭᠦᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠳᠤᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠣᠰᠤᠨ

   ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ

   ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠨ᠂ ᠣᠰᠤ ᠭᠠᠳᠤᠯᠵᠤ

   ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

       ᠠᠯᠤᠰᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

   ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠨᠢᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ

   ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ

   ᠭᠦᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ᠃

   ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ

   ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠠᠢ᠂

   ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠤ

   ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶᠡᠳᠡᠢ᠃

   ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

   ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠵᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

   ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ

   ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠊·ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2050
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁