ᠵᠤᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠵᠤᠯᠠ

        

   ᠵᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

   ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂

   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠡ᠃

   ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊

   ᠪᠣᠷᠬᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ

   ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

        

   ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠩ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ

   ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠯ

   ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ

   ᠠᠪᠣ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂

   ᠡᠵᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠵᠠᠭ ᠠᠯᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃

        

   ᠭᠢᠯᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠦᠭᠡᠶ

   ᠭᠢᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌᠂

   ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠥᠪᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠬᠤ

   ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠃

   ᠵᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

   ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ᠂

   ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

   ᠪᠣᠷᠬᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠊·ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1595
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ