ᠭᠦᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠵᠤᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ

ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠮᠤᠭ


ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠷ

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲ᠋ ᠢ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠦᠰᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ


ᠡᠷᠳᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠭᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠠᠢ

ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠰᠢᠷ ᠱᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷᠳᠠᠢ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡ᠊·ᠳᠠᠮᠤᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1461
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ