ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ

ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ ᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠭ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ

ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ

ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠭᠡᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ︖

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠭᠡ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠠᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1744
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31