ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠬᠤᠧᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠪᠣ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢ

ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ

ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

     ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠬᠤᠧᠨ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯ ᠨᠢ

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡ᠊ᠨᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠪᠶᠠᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

     ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠬᠤᠧᠨ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠬᠤᠧᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠷ·ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1272
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁