ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ

ᠢᠨᠠᠭ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠢ


ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠭᠡᠶ‍ᠦᠷᠡᠭᠦ

ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ

ᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ

ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠮᠥᠴᠢᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ


ᠶᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠠᠷ

ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠪᠣᠭᠰᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠺᠠ᠊·ᠴᠠᠷᠠᠠᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1816
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30