ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠥᠬᠡᠰ

ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡᠷ ᠢ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤ ︕ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠤ ᠪᠣᠤ ᠶᠠᠷᠢ ︕ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠵᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠥᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ︕

ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠠᠭ᠂

ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠥᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡᠤᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠂

ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠰᠭᠢᠪᠠᠯ ᠡᠷᠢᠭᠡᠤᠨ ᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦ ︕ ᠠᠴᠢ ᠳᠤᠰᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ︕

ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠡᠷᠭᠦ ︕ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠵᠠᠪ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4819
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ