ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ

ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠤᠯᠵᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠯᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠥᠭ᠌ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠯᠡ


ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠰᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠶ ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ


ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯᠳᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡ

ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠢᠯᠤᠨ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡ


ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ

ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠵᠤ ᠨᠢᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌

ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡ


ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠭᠠᠰᠤᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠴᠢ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠦᠰᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡ


ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠦᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠ

ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠯᠡ


ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ

ᠦᠶᠡᠯᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌

ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠡᠳᠡᠯᠵᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠭᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡ


ᠡᠡᠳᠦᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ

ᠠᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠵᠢᠨ

ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠡ ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤᠭ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳ᠋·ᠴᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3134
ᠴᠠᠭ᠄ 2013 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23