ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡ
ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠸᠧ ᠵᠧᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ

         

ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ  

ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ  

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ  

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ  

ᠰᠡᠭᠦᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ  

ᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ    

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ  

ᠰᠢᠷᠣᠢ᠌ᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ  

ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌  

ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠳᠤᠷ


               2002.2.22 ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠫᠣ·ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠣᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1914
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25