ᠡᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ

(ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ)


ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠪᠠᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠤᠠᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ


ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠲᠡᠶ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ

ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ

ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠦᠷᠡᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠰᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡ


(ᠳᠤᠰ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠲ·ᠳᠦᠷᠭᠡᠡᠪᠠᠶᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠳᠢᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ᠃)

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲ·ᠲᠦᠷᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2325
ᠴᠠᠭ᠄ 2004 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁