ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠤ
(ᠲ᠋ᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ)

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠪᠡ

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠪᠡ

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠦᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠬᠣᠢ᠌ᠷᠭᠤ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠪᠠᠭᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠭᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠪᠡ

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠪᠡ

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠡ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1490
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁