ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ

ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊   

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠰᠢᠭ ᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠰᠢᠭ ᠳᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠁

ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊   

ᠬᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠤᠠᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠁

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊   

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠷᠭᠡ

ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠬᠠᠰ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1552
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ