ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ

ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ

ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠣᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠵᠤ

ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠨ ᠣᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠵᠤ

ᠣᠳᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ


ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠵᠤᠪᠭᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠊ᠭ᠍ᠧ ᠮᠥᠩᠭᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1576
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ