ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠪᠭᠢᠮᠠᠯ

ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠯ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠣᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠬᠤ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠨᠢ ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠤᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠠᠨᠢᠰᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1485
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁