ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠳᠤ

          ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠢ


ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠳᠤᠯ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ

ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂

ᠭᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠠᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃


                     ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 2010.11.24

                       ᠮᠥᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠ᠊·ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1339
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁