ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ

ᠭᠡᠨᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠤ ᠰᠢᠭ᠌

ᠭᠡᠷᠰᠡᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ

ᠬᠤᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ

ᠭᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦ

ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ

ᠶᠤᠷᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ


ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠌

ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ

ᠱᠤᠷᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ

ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ

ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠳᠤᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1745
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27