ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳ

1᠂ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (1)ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ (2)ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ (3) ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠯᠵᠤ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

2᠂ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (1) ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠷ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ (2) ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ (ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ)᠃ (3)ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ᠃

3᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠤᠯ (ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠮᠰᠡᠭᠡᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠁) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (1) ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠡᠡᠽᠦᠲ᠋  ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ (ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ) (2) ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃

4᠂ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ (ᠪᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (1) ᠠᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ (2) ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ (3) ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃

5᠂ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (1) ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠺᠠᠯᠼ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ (2) ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠣᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

6᠂ ᠭᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (1) ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠠᠽᠤᠲ᠋ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ (ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ)᠃ (2) ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ᠂ ᠠᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

7᠂ ᠭᠤᠸᠠᠠᠲ᠋ᠸᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ (ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ) ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (1)ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ (2) ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃

8᠂ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (1)ᠳᠠᠪᠣᠰᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ᠂ ᠠᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ (2) ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠃

9᠂ ᠮᠦᠰᠤᠮᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (1)ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ (2)ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃   

10᠂ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ (1) ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ (2)1 ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ = 60 ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ (3) ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃


ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5673
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19