ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ

ᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ

ᠥᠷᠪᠢᠰᠭᠦ

ᠳᠦᠯᠤ

ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ

ᠰᠦᠷ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠪᠠᠷ

ᠦᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ

ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯ

ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ

ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠪᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ᠎ᠡ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠤᠷᠠᠢ

ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠦᠯᠵᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠰᠢᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡ

ᠭᠡᠭᠡ ᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠢ᠊·ᠳᠠᠯᠠᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠡᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2528
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁