ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ

ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠭᠡᠭᠦ ᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠨᠢ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠯᠠᠵᠠᠵᠤ

ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ

ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠨᠤᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠴᠥᠷᠭᠦᠯᠡᠵᠤ

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠶᠠᠠᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠤᠤᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ

ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠠ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠤᠮᠤᠭᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠦᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢ ᠭᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠭᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠁ ᠲ᠋ᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠯ ᠁

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠁ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠁


2006.11.9


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ᠄ ᠡ᠊·ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠲ᠋ᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ᠃ 《ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠠᠷᠠ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠡᠷᠢᠯ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠴᠢᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡ᠊·ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2622
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁