ᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢ

ᠴᠢᠦᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ

ᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢ

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ

ᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠳᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢ

ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ

ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ

ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡ᠊·ᠳᠠᠮᠤᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1810
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02