ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ

ᠦᠳᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠥᠯᠦᠰᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠨ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ

ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠠᠨ

ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠨ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠤ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠣᠯᠤᠭ

ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠪᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ ᠡ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ 10 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳᠦᠡᠭᠦ᠋ᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1388
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁