ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠷᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠁

  

  

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1924
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17