ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠱᠤᠤᠭᠢᠭᠰᠠᠨ

          ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ

ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ

          ᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠢᠰᠤ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠧᠤᠷᠤᠫᠠ᠎ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ

          ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠰᠦᠰᠦ

ᠠᠭᠤᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

          ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ

ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠳᠡᠢ

          ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠶᠠᠰᠤ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

          ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ

ᠡᠪ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

          ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠳᠠᠰᠤ

ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ

          ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠣᠨᠢᠰᠤ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠰᠨᠢᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1935
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21