ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ︕ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ

     ᠭᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠯ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠣᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠤ᠂ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃

     ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠯ᠂ ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠮᠠᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ︕

     ᠣᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ᠂ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ︕

     ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠣᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠣᠠᠵᠢ᠌ᠵᠤ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ 《ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ》  ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢ ᠵᠢᠯᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃

     ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠭᠤ ᠣᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠰᠠᠢ ︕ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠰᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠢᠵᠢᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5048
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ