ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠤ

ᠳᠠᠳᠠ

ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ

ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭ ᠭᠡᠮᠡᠵᠤ

ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌

ᠢᠯᠴᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠦᠰᠤᠳᠠᠵᠤ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠤᠨᠢᠨᠤᠳ·ᠨᠠ᠊·ᠰᠥᠭᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1599
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 08
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ