ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ

ᠨᠠᠷᠠ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ

ᠪᠢᠷ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠂

ᠰᠠᠷᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠂

ᠪᠣᠴᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠰᠡᠯ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠯ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ

ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠤ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠴᠥᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠂

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ᠂

ᠭᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ

ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠧᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠦᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠡᠪᠠᠶᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1391
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ