ᠨᠠᠪᠴᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ

ᠬᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠪᠴᠢ

ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠵᠤᠯᠠ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨᠠᠬᠤ

ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ


ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠄

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠵᠤ

ᠳᠠᠭᠢᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ

ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠢ ᠱᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠤᠯᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠤᠷ ᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠯᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠱᠠᠯᠪᠢᠩ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

(ᠬᠨ ᠬᠨ᠃ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ)

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠠᠳᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2034
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁