ᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

(ᠰ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠰᠤ)

ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠠᠠᠯᠠᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠭ᠍ᠳᠥᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ

ᠳᠠᠩᠭᠢᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ

ᠡᠶᠡᠪᠠᠷᠭᠦᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ᠂ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠭᠦᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷᠴᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠩ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠷᠪᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠮᠵᠢᠭ᠌ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠤᠰ ᠣᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ


ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠣᠮᠪᠣᠯᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷ ᠣᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ


ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ


ᠰᠠᠠᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠦᠰᠦ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠮᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠦᠶᠡᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠭᠦᠦᠷᠨᠢᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠴᠤᠩᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠢᠨ ᠠᠯᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤ

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠥᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠦᠶᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠯᠠ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠢᠰᠭᠡᠷᠭᠦ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠦᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠢᠭ᠍ᠳᠦᠯᠭᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠲ᠋ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ


ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠰᠤᠯᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠢᠶᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠠᠯᠠᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ︕

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ

ᠠᠴᠢ ᠡᠨᠢᠷᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︕


ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1805
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ