ᠠᠴᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ

ᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ

ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ


ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ

ᠣᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠨᠤᠴᠤᠪᠠᠤ ᠭᠡᠮᠡᠷᠭᠡᠨ


ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ

ᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠠᠨᠠᠪᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠢ

ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠪᠠᠤ ᠭᠡᠮᠡᠷᠭᠡᠨ


ᠮᠥᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠡ ︕

ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠡ︕ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 12 ᠨᠤᠮᠸᠷ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ·ᠮᠥᠩᠭᠡᠤ᠋ᠳᠽᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2250
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁