ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ

ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ

ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤᠰᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠠᠨ

ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌

ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠦᠭᠡ

ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠳᠡᠨ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠮᠢᠷᠴᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠳᠠᠭ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠡᠨ

ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠪᠠᠯᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ︖

ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ

ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠭᠦᠷᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠣᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︖

ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠯ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ

ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠭᠦᠦᠡᠴᠤ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ

ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠶ᠎ᠡ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ︕

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠥᠭ᠌

ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡ

ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠰᠢᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠭᠢᠮᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠪᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠰᠤ ᠳᠦᠷᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ

ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢᠨ

ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢᠨ

ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ

ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠰᠭᠢᠷᠳᠡᠭ᠌

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠯᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠭ

ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠰᠤᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠳᠠᠭ

ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ

ᠬᠤᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠣᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠢ ᠡᠯᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠢ

ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ

ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠡᠪᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠢ

ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ

ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ

ᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ︕

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠ᠊·ᠷ·ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠡᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2265
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁