ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠣᠤᠠᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ

ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠭᠦᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ

ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠨ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ

ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ︕

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ︕

ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ︕

ᠴᠢᠰᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ

ᠭᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ︕

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠯᠧ᠊·ᠮᠥᠩᠭᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠡᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2252
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁