ᠴᠢᠨᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢᠳᠤᠨ

ᠴᠢᠨᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢᠳᠤᠨ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠦ ᠭᠢᠷᠢ ᠪᠢ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ

ᠳᠠᠪᠵᠢᠶᠠᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ

ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ

ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ

ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠴᠤᠭᠤ ᠰᠢᠷᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠊ᠤᠤ

ᠵᠤᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠴᠤᠷᠭᠢᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠤᠤ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠳᠦᠡᠭᠯᠢᠶ‍ᠦᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠤ ᠳᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪ᠊·ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2347
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ