ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠳᠤᠨ

ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠢᠨᠤ

ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂

ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ᠃


ᠠᠮᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠ

ᠠᠮᠰᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ

ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠ

ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠴᠢᠭᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠪᠣᠷᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1494
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁