ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠥᠮᠴᠢᠷᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠥᠨᠡᠡᠴᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠦᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠥᠰᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌

ᠦᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠵᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ

ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ


ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠥ᠋ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠤ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠮᠡᠯᠵᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠵᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ

ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ


ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠰᠤ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠵᠤ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠰᠠᠠᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠶᠠᠰᠳᠠᠭ

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠵᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ

ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ


2010.4.12 ᠭᠦᠭᠡᠮᠦᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠣ᠊·ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1919
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁