ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ

ᠠᠷᠰᠯᠠᠠᠳᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠢᠳᠤ᠃

ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

ᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠸ᠎ᠠ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠦᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

ᠦᠢ᠌ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠸ᠎ᠠ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠠᠯᠠᠭ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 《ᠠᠷᠰᠯᠠᠠᠳᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠩᠴᠡᠯᠡᠪᠡ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠ᠊·ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1389
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁