ᠣᠰᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠣᠰᠤ


ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠡᠭᠦᠯᠡ


ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌

ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ

ᠰᠠᠴᠤᠭ ᠴᠤ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ᠁


ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠥᠵᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭ ᠪᠢᠯᠠ︕1990 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠳ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠃ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠵᠡᠪ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1456
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ