ᠣᠷᠮ᠎ᠠ

  ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠰᠴᠤ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠢᠵᠤ

  ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

  ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

  ᠢᠳᠠ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ


  ᠣᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ

  ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

  ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ

  ᠰᠢᠳᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠯ ᠦᠦ


  ᠣᠭᠳᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ

  ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ  

  ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ  

  ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠤᠳ ᠨᠢ

  ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ

  

  ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠰᠠᠷᠬᠤᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ

  ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ

  ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

  ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌  

  ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ  


  ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠣᠷᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠳᠤ

  ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠰᠢᠭ

  ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

  ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠩᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ


  ᠬᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

  ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ

  ᠬᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ

  ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠤ ᠪᠣᠯ ᠦᠦ ︖

  ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ ︖


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂   ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠ᠊·ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1491
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁