ᠭᠤᠨᠢᠭ

ᠲᠦᠨᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠨᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠃

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠭᠡᠯᠢᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠤᠰᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠨᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠩᠨᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ︕ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠡᠯᠡᠰᠢᠭᠦᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠡᠯᠡᠰᠢᠭᠦᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠲᠦᠨᠡᠷᠠᠨ ᠮᠠᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠨ ᠥᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ︕ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠢᠯᠴᠡᠨ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢ ᠪᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠵᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠰᠤᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ ︕

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠵᠤᠷᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠢᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠁

᠊ᠭ᠍‍ᠬᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠠᠳᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠠᠴᠢᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠪ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠯᠳᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠨ᠎ᠡ᠃

《ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ》 《ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠵᠦᠪ᠂ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ》 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠶᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠡ᠃

《ᠦᠨᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ》 《ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠣ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠭᠢᠨᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠡᠰᠨᠢᠨ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠠᠷ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ 《ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠴᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯᠴᠡᠭᠦ》 ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠵᠤ 《ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ》 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠁

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ᠂ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ ︕ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠰᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠳᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ ︕ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ︕ ᠭᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ︕ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠷᠡᠯᠭᠦᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠮᠢᠠᠴᠢᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠪ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠲᠡᠶ 《ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ》 ᠳᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ ︕ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢ ᠠᠯᠮᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯ᠎ᠠ ︕ ᠡᠩ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ᠂ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ︕ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠨᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠭᠳᠠᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ︕

ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ︕ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠡ ︕ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠣᠵᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠭᠦᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ》 ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠰᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠁   ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠢᠵᠢᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6074
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ