ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠁

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠵᠡᠢ

  

ᠳᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠰᠤᠴᠢᠵᠠᠢ

ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠠᠵᠠᠢ

  

ᠴᠠᠢ ᠳᠠᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠰᠦᠯᠠᠵᠠᠢ

ᠴᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1948
ᠴᠠᠭ᠄ 2013 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12