ᠰᠥᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ
᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠯ

ᠲ᠋ᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠥᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠬᠡ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢ ᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠷ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠡᠨ ᠲᠡᠶ᠃ ᠤᠳᠦᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠯᠡᠩ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠡᠭ‍ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠰᠤᠭᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠵᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠤᠭ᠍ᠶᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠠᠠᠪᠴᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠡᠡᠭ‍ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠲᠡᠶ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠥᠢᠭᠦᠷ᠂ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠥᠵᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠡᠭ‍ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠦᠴᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠠᠠᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠬᠡ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠤᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠥᠨᠡᠳᠤ ᠡᠳᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠮᠤᠩᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠂ ᠯᠤᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠡᠦᠭᠡᠯᠵᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠩ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠳᠠᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠠ ᠤᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠥᠢᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠥᠭᠯᠢᠬᠡ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠨᠤᠮ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠦᠦᠷ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠮᠠᠨ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠷᠯᠦᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠥᠵᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠠ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠥᠢᠯᠡᠷ ᠭᠢᠯᠢᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠵᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠰᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠭᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠴᠡᠭ᠍ᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠰᠦᠷᠤᠨ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠳᠠᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠠᠠᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ᠌ᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠡᠮᠵᠢ ᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠳ ᠢ ᠴᠤᠩᠠᠠᠤᠨ ᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠤᠯᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠷᠭᠢᠯ ᠤᠳ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠤᠮᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ᠂ ᠠᠳᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠥᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠡᠪ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠥᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠤᠷᠭᠦᠮᠡᠯ ᠢᠠᠠᠴᠢ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠳ ᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠰᠤᠯᠢᠭ ᠪᠦᠮᠪᠦᠯᠵᠡᠵᠤ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠢᠤᠩᠠᠨ ᠴᠢᠮᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠪᠣᠴᠠᠭ ᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠭ‍ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠮᠤᠠᠠᠤᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠤᠬᠦᠷ ᠡᠪᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠥᠢᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠭᠦᠷ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠱᠤᠭ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠮᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠮᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠭᠢᠵᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠪᠣᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠡᠨᠤᠨᠳᠡ ᠮᠥᠯᠢᠭᠡᠷᠮᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠭ᠍ᠴᠡᠯᠡᠨ ᠡᠭ᠍ᠴᠡᠯᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠬᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠨ ᠴᠢᠮᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠯᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠠᠠᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠤᠷᠦᠢ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠦᠴᠦᠯᠭᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠭᠦᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠥᠡᠳᠦᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠳᠦᠰ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠤᠮᠤ ᠱᠤᠷᠪᠣᠭ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠦᠰᠡᠡᠡᠯᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨᠡᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠦᠬᠡ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠬᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠭᠦᠬᠡᠪᠠᠷ ᠥᠩᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠨᠨᠠᠮ ᠲᠦᠯᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠦᠴᠡ ᠵᠠᠪᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠠᠳᠠ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠥᠵᠡᠮᠵᠢ ᠰᠤᠨᠢᠠᠠᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠬᠡ᠂ ᠰᠠᠷᠢᠯᠤᠬ᠎ᠠᠦᠨᠦᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠰᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠠᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠮᠤ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠥᠭ᠍ᠯᠡᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠳᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠭᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠷᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠪᠢᠷ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠵᠢᠷᠳᠠᠨ ᠣᠯᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠭᠡᠮᠳᠦᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠦᠰᠤ᠂ ᠭᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠭᠦᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠁


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠧ᠊·ᠮᠥᠩᠭᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1584
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ