ᠥᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢᠳᠤ

ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠢᠭ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ    

ᠭᠦᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ    

ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ    

ᠴᠤᠴᠢᠷᠳᠤᠩᠬᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ  

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ  

ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠢ  

ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ  

ᠰᠠᠠᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ  

ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ  

ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ    

ᠶᠠᠩᠵᠤᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ    

ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ  

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ  

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ  

ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ  

ᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ  

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠳᠡᠯᠤᠶ᠎ᠠ  

ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ    

ᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠯᠡᠰᠤ ᠪᠣᠤ ᠨᠠᠮᠠ ᠭᠡᠵᠤ    

ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ ᠭᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ  

ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠶ᠎ᠠ  

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ  

ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳ᠋ᠠ︕     

    


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠪᠣᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠ᠊·ᠣᠤᠠᠬᠤᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1847
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁