ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠡ᠊ᠬᠤᠧᠨ ᠮᠢᠨᠢ

     ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠡ᠊ᠬᠤᠧᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠡᠳᠦᠭᠦᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠧᠨ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠰᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠰᠭᠦᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠧᠨ ᠶᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠹᠧᠩᠱᠦ᠋ᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠳᠠᠮᠪᠠᠷᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠡ᠊ᠬᠤᠧᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠧᠨ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠡ᠊ᠬᠤᠧᠨ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠧᠨ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠡ᠊ᠬᠤᠧᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

     ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠡ᠊ᠬᠤᠧᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠭᠦᠭᠦᠭᠡ ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠴᠤ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢᠰᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠴᠠᠯᠮᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠠᠨ᠃

     ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠭᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ (ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠣᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠨ ᠵᠤᠭᠳᠤᠷ (ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ) ᠳᠡᠭᠦᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠮᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨ ᠵᠤᠭᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠦᠵᠤ ᠱᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠭᠦᠷᠦᠵᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠠᠳᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠧᠨ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠧᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠮᠠ