ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠥᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ

ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

ᠪᠦᠯᠳᠡᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦᠯᠡᠷ

ᠳᠤᠷᠠᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠌ᠳ

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠶᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃

ᠵᠤᠠᠵᠢᠨ ᠵᠤᠠᠵᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠵᠥᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠤᠴᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠵᠥᠯᠭᠡ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢ

ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷᠢᠭ᠌ ᠢ

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠥ᠋ ᠬᠥ᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ

ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠱᠠᠭᠰᠢᠵᠤ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠥᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠦᠨᠳᠤᠷ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠨᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ

ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠭ

ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠᠩ ᠨᠢ ᠴᠤ

ᠨᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠦᠨᠦᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠨᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ

ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ

ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠨᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠣᠶᠠᠵᠤ

ᠢᠪᠠᠷᠠᠨ ᠢᠪᠠᠷᠠᠨ ᠦᠶᠡᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠶᠠᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠲᠡᠶ

ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠪᠣᠷᠤ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠣᠷᠵᠠᠩ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠭᠢ ᠰᠤᠮᠤᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠳᠠ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ

ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠯᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠯᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠯᠠᠮᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠢ

ᠬᠣᠢ᠌ᠨᠠᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠤ

ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠠᠩᠭᠢᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ

ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠳᠤᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠵᠤ

ᠭᠠᠯᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠱᠤᠤᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠣᠵᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ

ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠡᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ —

ᠰᠦᠰᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠡᠳᠡᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠦᠷ — ᠵᠠᠢ᠌ᠷᠮᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ

ᠰᠥᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠰᠤᠮᠤᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ

ᠰᠤᠯᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ

ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠮᠡᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠰᠢᠭ

ᠭᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠭᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠵᠠᠳᠠᠭ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠬᠠᠯᠭ᠎ᠠ

ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ

ᠥᠮᠦᠭ᠌ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠥᠭᠡᠷᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ

ᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠣᠭᠤᠳᠤᠷ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯ᠂ ᠰᠥᠯᠪᠠᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ

ᠣᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠷᠤᠭ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠣᠭᠤᠳᠤᠷ ᠭᠦᠭᠡ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭᠢ

ᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ

ᠢᠨᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠭᠡᠷᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ

《ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠰᠤᠯᠢ ᠲᠡᠶ

ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ》

ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ

ᠪᠣᠯᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ

ᠵᠡᠭᠡᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠡ ᠪᠢᠵᠠ

ᠵᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ

ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠴᠤ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠳᠡᠭᠡ ᠪᠢᠵᠠ

ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ

ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠵᠤ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠤᠭ

ᠪᠣᠷᠤᠬᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ

ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ︕

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠ᠊·ᠪᠠᠳᠤᠨᠠᠰᠤᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠡᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2237
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁