ᠵᠦᠪ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠵᠦᠪ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ

      ᠵᠦᠩ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ

ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ

      ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ

ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠵᠢ

      ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠪᠢ

      ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠡᠰᠦᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1450
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁