ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ᠂ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠮ ᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

① ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠰᠡ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ᠄ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠦᠯᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠤ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠯᠦᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠡᠮ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠢ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠪᠣᠷ ᠢ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠮᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢ᠂ ᠪᠠᠤᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠫᠣᠷᠤᠮ᠂ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠪᠣᠰ ᠲᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

② ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ᠄ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭ ᠣᠨᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠰᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠠᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠᠮᠪᠣ᠂ ᠭᠡᠯᠡ ᠴᠤᠷᠭᠢᠠᠠᠴᠢ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ᠂ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠪᠣᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠠᠳᠤᠤ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠫᠣᠷᠤᠮ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠮ᠂ ᠬᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤ᠂ ᠭᠦᠡᠴᠡᠯ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠱᠠᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠨᠤ᠂ ᠣᠯᠪᠣ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠠᠠᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢ ᠡᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠩ ᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ ᠵᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠭᠢᠰᠢᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢ᠂ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ᠂ ᠭᠦᠷᠭᠦᠮ᠂ ᠤᠯᠮᠦᠰᠧ᠂ ᠦᠷᠠᠯᠠᠴᠢ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

③ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ᠄ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠤᠱᠤᠭᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠠᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ① ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠠᠢ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠯᠦᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ② ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠥᠯᠦᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠤᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠢ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠤᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠠᠤᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠯᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠴᠢ ᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠭᠢᠮᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠮᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠠᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠴᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠠᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠵᠤᠭᠢᠰᠠᠠᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠮ᠂ ᠴᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠠᠠᠤᠯᠠᠠᠤ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠢᠡᠴᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠮ ᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ③ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠩ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠠᠯ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠩ ᠡᠮ ᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠷᠠᠯ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠪ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠮ ᠰᠢᠪᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠣᠭᠢᠶᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠰᠭᠢᠨᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠮ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠴᠡᠪᠠᠷᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ᠂ ᠣᠳᠤᠠᠠᠤ᠂ ᠭᠦᠵᠢᠨ ᠡᠮ ᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ (ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ) ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠺᠧ ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠊ᠭ᠍ᠷᠡᠮ (g) ᠊ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠃ ① ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢᠰ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠣᠷᠪᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠪᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠤᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠢᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢᠰ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠣᠷᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠤᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠠᠤᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ② ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠴᠤ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠨᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠪᠳᠦᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠡᠮ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠮᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ③ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ④ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠠᠤᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠳᠤᠰᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠵᠦᠢ᠌ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠢ ᠳᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠣᠷᠪᠠᠯ ᠢᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠠᠳᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠪᠠᠯ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦ᠂ ᠣᠷᠤᠭ ᠣᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠭᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠭᠦᠭᠦᠭᠦᠯ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠥ᠋ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ⑤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠠᠠᠪᠣᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠥᠢ᠌ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠠᠠᠪᠣᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠣᠷᠪᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠣᠷᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ⑥ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠰᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠮ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠨ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢᠰ ᠢ ᠳᠠᠩ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠦᠷᠠᠯ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠤᠠᠠᠠᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠭᠢᠴᠠᠳᠠᠢ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 3᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊5g ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠰᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠤᠠᠠᠠᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠵᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠮ ᠢ ᠳᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠪᠠᠯ 3᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊5g᠂ ᠳᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠪᠠᠯ 1.5᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊3g ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠦᠷᠠᠯ ᠢ 11᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊15 ᠮᠥᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠮ ᠢ ᠳᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠪᠠᠯ 15᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊30g ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠮ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠭᠡᠷᠴᠢᠮ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ 1 ᠨᠤᠠᠠᠳᠤᠷᠤ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠰᠤᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢ᠂ 2 ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠬᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠢ ᠮᠥᠭᠦ᠂ 1 ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠴᠤᠠᠠᠤ ᠬᠤᠷᠤᠠᠠᠠᠢ᠂ 3 ᠮᠥᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ᠂ 3᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊5 ᠭᠨ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠮ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ 2᠊᠊᠊᠊᠊᠊10 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ 2᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ 10᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊18 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ 7᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ 18᠊᠊᠊᠊᠊᠊16 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ 1᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊5 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ 14 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ 6᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊15 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ 12 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ 16 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠭᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯᠳᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠥᠭᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠪᠠᠯ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠮ ᠵᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3177
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24