ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠶ᠎ᠡ
(ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌)

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ᠂

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ︕

ᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠪᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠠᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ


ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠴᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ


ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠱᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠴᠤᠭᠢᠯᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠰᠥᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ︕


ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ᠂

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠶ᠎ᠠ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1402
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁