ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠦᠯ ᠡᠴᠠ

ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠦᠯ ᠡᠴᠠ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠪᠣᠷ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ

ᠴᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ

ᠴᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠨ ᠡᠴᠠ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠮᠤᠷ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ

ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠦᠯ

ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠦᠯ ᠡᠴᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠨ

ᠴᠠᠰᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ

ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠳᠠᠭ

ᠣᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠣᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠳᠠᠭ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1368
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍‍ᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ